Luskeråsen Vel

Vedtekter for

LUSKERÅSEN VEL

 

Vedtekter vedtatt på årsmøte 14. april 1979, med endringer vedtatt på årsmøtene

 1. april 1987, 25. mars 1989, 15. april 1995, 23. april 2011, 7. april 2012, 15.april 2017,
  31. mars 2018, 7. mai 2021 og 6.april 2023.

 

Paragraf 1

Luskeråsen Vel har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god skikk og orden, slik at Luskeråsen blir et vakkert og trivelig sted. Velet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeide med grunneiere, kommune, Rennsend Hyttegrend og andre.

Velets årsmøte avgjør, på bakgrunn av fremsatte forslag i innkallelsen til årsmøtet, velets tilknytning til NORGES HYTTEFORBUND.

 

Paragraf 2

Velets medlemmer omfatter hytteeiere i området. Årskontingenten fastsettes etter behov av årsmøtet og er egen post på dagsorden. Medlemskapet følger hytteeier.

Medlemskapet opphører automatisk når kontingent ikke er betalt for de to siste år.

 

Paragraf 3

 • Vellets driftsår er fra 01.01. til 31.12. Årsregnskaper settes opp pr. 31.12 hvert år.

3.1       Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer og har ett varamedlem som velges av årsmøtet på følgende måte:

 • Styrets medlemmer velges for to år ad gangen. For å gi kontinuitet er det hvert år valg på to styremedlemmer.
 • Styrets leder velges av årsmøtet.
 • Varamedlem velges for ett år av gangen
  • Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.
  • Styret kan ikke oppta lån for vellet eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten.
  • Styret plikter å holde vellets medlemmer orientert om styret arbeid i driftsåret.

 

Paragraf 4

Styret i vellet bruker som sin offisielle kanal til medlemmene hjemmesiden:
www.luskeraasen.com

 

Paragraf 5

Velet oppretter en valgkomité på 2 medlemmer som fremlegger forslag på de medlemmer som er på valg.

- Valgkommitéen velges hvert år på årsmøtet.

 

Paragraf 6

Årsmøtet avholdes hvert år på Luskeråsen i påsken, senest innen Påskeaftens ettermiddag. 

 

Når innkalling og dokumenter som skal behandles på årsmøtet blir tilgjengeliggjort for medlemmene på vellets hjemmeside, kan styret beslutte ikke å sende dokumentene til medlemmene.  Medlemmene kan likevel ved henvendelse til vellets formann kreve å få tilsendt dokumentene.

 

Frist for innsending av forslag til saker på årsmøtet er 15.01. Innkalling og saksdokumenter legges ut på vår hjemmeside og sendes velets medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.

 

Årsmøtet skal ledes av lederen eller et annet medlem av styret etter forslag fra årsmøtet, skal behandle:

 1. Styrets beretning om det forløpne år.
 2. Revidert regnskap.
 3. Valg av styremedlemmer samt valg av representanter til ev. andre styrer velet er interessert i å være representert.
 4. Valg av revisor og valgkommité
 5. Behandling av innkomne klager, forslag eller saker som styret eller noen av velets medlemmer ønsker behandlet.

 

Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer samt eventuelle fullmakter.

 

Paragraf 7

Eventuelle forandringer av vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene samt eventuelle fullmakter.

 

Paragraf 8

Velets oppløsning kan bare besluttes når ¾ av alle velets medlemmer stemmer for det.

 

Paragraf 9

”Ved avvikling av Luskeråsen Vel skal vellets egenkapital tilfalle en non profit organisasjon i Øystre Slidre Kommune. Styrets forslag til mottaker organisasjon krever tilslutning fra ¾ av alle vellets medlemmer”.

Eirik Ølberg 28.02.2020 13:33

Jørgen Sundstrup 24.09.2019 13:56

Hvorfor står der to sengeborde og en gril i skoven overfor Luskersen 2?
Er der nogen der savner det?

Bernt Kåre ekeberg 02.07.2019 08:52

Hei. Vi har hørt rykter om vann og kloakk. Snakket med kommunen og det tar noen år. Men ett spørsmål. Vet at flere danner ett AS og da kan vi få igjen moms ?

Elisabeth 19.09.2017 08:52

Forslag. Kan vi ha en eller to felles kanoer til bruk av medlemmene? Vi kan ha egne årer og vester. Da slipper vi vrak av kanoer som blir liggende i årevis

Johan 30.08.2015 21:02

Hei, ønsker og sende, leder av vellet en mail. Kan noen hjelpe meg? Send gjerne meg en mail. Johan@tidemand.net

Mvh Rein Sørnes Hansen 05.11.2014 18:46

Til info, - mellom den 14 og 20 okt. har vi hatt innbrudd i hytta. De tok seg inn gjennom et knust vindu. Og tok en 1/4 akevitt, 5-6 pils og en samekniv.

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...